S. Vidiya 21:20 
Anuradha 20:35
V. 2:31 – 4:12 
Dur. 8:27 – 9:12 
12:13 – 12:58