S. Ashtami 14:16 
Pushyami 17:03 
V. 5:17 – 6:49 
Dur. 12:30 – 13:20 
15:00 – 15:50