S. Panchami 14:23 
Vishakha 1:28 
V. 6:38 – 8:16 
5:42 begin
Dur. 8:24 – 9:13 
12:27 – 13:15