S Panchami 19:54
Purvabhadra Full
V 13:03 – 14:51
Dur (1) 8:55 – 9:39
(2) 12:37 – 13:21