S Shashti 22:04
Purvabhadra 8:43
V 19:16 – 21:02
Dur 6:42 – 7:36