B Tadiya Full 
Bharani 14:21
V 14:06 – 16:48
Dur 11:29 – 12:16