S Dashami 23:33
Punarvasu 2:13
V 14:59 – 16:29
Dur 6:18 – 7:14