B Navami 14:40
Uttarashadha 23:14
V remaining 7:16
(2) 3:44 – 5:32
Dur (1) 8:18 – 9:08
(2) 12:30 – 13:21