S Chaturdashi 14:02
Anuradha 10:07
V 15:51 – 17:30
Dur 16:55 – 17:48