Pournami 3:08
Purvashadha 20:43
V (1) remaining 6:56
(2) 5:28 starting
V (1) 8:19 – 9:11
(2) 23:07 – 23:51