B Panchami 12:09
Uttara 4:07
V .12:36 – 14:04
Dur 11:54 – 12:38