B Dashami 2:50
Vishakha 23:49
V Rem (1)  7:17 
(2) 3:39 – 5:14
Dur 6:23 – 17:08వ