S Vidiya 17:27 Swathi 8:51 V 13:49 – 15:14 Dur 16:09 – 16:56