S Tadiya 14:08 Vishakha 6:08 Anuradha 3:52 V 9:45 – 11:12 Dur (1) 12:15 – 13:02 (2) 14:35 – 15:22