S Sapthami 21:48 Shravana 9:53 V 14:06 – 15:47 Dur 6:15 – 7:00