S Dashami 2:42 Purvabhadra 15:32 V 2:15 – 4:02 Dur (1) 8:31 – 9:16 (2) 22:37 – 23:28