S Ekadashi 17:29 Vishakha 2:34 V 9:19 – 10:49 Dur 11:45 – 12:35