S Pushyamasam S Padyami 9:01 Sravanam 5:05 V 9:24 – 10:59 D 22:25 – 21:10 (2) 14:52 – 15:37