S Navami 18:29 Bharani 18:40 V Nill Dur 8:58 – 9:42 (2)12:42 – 13:26