S Navami 18.52 Uttarashada 9.35 V 13.32-15.07 Dur 9.55-10.42 (2) 14.15.25