B Sapthami 5.43 Ashesha 20.36 V 8.34-10.17 Dur 8.32-9.17 (2) 12.17-13.02