B Shashti 21.58 Visakha 23.58 V 6.49-8.18 (2) 3.44-5.15 Dur 10.22-11.09 (2) 15.04-15.51