S Ekadashi 21.47 Makha 7.41 V 15.15-16.46 Dur 8.19-9.39