Pournami 8.06 Uttarashada 12.40 V 16.26-17.57 Dur 5.46-6.38