B Padyami 5.50 Vidiya 4.04 Sravanam 11.17 V 15.09-16.41 Dur 16.57-17.49