B Chavithi 2.28 Shathabisha 10.14 V 16.46-18.24 Dur 8.22-9.13 (2) 23.07-23.51