S Navami 11.17 Purvashada 4.56 V 15.07-16.39 Dur 11.38-12.27