B Padyami 5.52 Uttarabadra 5.06 V 14.03-15.44 Dur 8.22-9.11 2)22.49-23.36