S .Asthami Vu 9.05 Bharani Ra 8.21 V Shesham Vu 6.53 D Sa 4.31-5.17